Ansvar i Vintermåneder

Vintertjeneste


Grundejerens opgaver:

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster etc. Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig vej og sti eller privat fællesvej.


Op til offentlig vej, på fortov og sti ud for ejendommen skal grundejeren:

rydde sne umiddelbart efter snefald

gruse eller salte når det er glat


Op til privat fællesvej eller sti, på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortove og stier, skal grundejeren:

rydde for sne umiddelbart efter snefald

gruse eller salte når det er glat


På landet skal den, der har vedligeholdelsespligten sørge for ovenstående. For alle grundejere gælder det, at pladsen omkring brandhaner altid skal ryddes for sne.


Kommunens opgaver:

Trafikken skal sikres når vi får vinter og sne. Det vil Holstebro Kommune sørge for, men på nogle områder er der brug for, at grundejerne selv hjælper til. Her kan du læse, hvor Kommunens snerydning sker, og du kan læse, hvilke forpligtigelser du har som grundejer.


Holstebro Kommune har ansvaret for ca. 490 km. veje offentlige veje. Kommunens opgave er, at holde vejene farbare, når sneen kommer. Det siger sig selv, at de med det mandskab og de maskiner der er til rådighed, ikke kan være alle steder på en gang. Derfor har Holstebro Kommune foretaget en prioritering af sne- og glatførebekæmpelsen. Kommunen sne- og glatførebekæmper først på de mest trafikerede veje og cykelstier - her er risikoen for ulykker størst. På mindre veje på landet og på boligvejene i byerne vil vintervejret sjældent medføre alvorlige gener, derfor ryddes de til sidst. På boligveje i byområderne foretages der kun i særlige tilfælde (isslag) glatførebekæmpelse.


Ved snerydning kan det ikke undgås, at der af og til dannes en snevold ved indkørsler. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor grundejerne venligst selv om at gøre dette stykke arbejde.


Fjernelse af sne vil kun ske når det er absolut påkrævet. Det kan være i områder, hvor sneen hindrer, at man som trafikant kan orientere sig, det kan være i vejkryds, ved gågader og på cykelstier. Ved snerydning vil sne fra vejbanen blive skubbet op i vejkanten, så cykelsti og fortov stadig er farbar.